Aranan
Sık Kullanılanlara Ekle Sık Kullanılanlara Ekle
Giriş Sayfası Yap Giriş Sayfası Yap
Menü

 
HOY-DER\Dernek Tüzüğü
Dernek Tüzüğü
 
HONAMLI YÖRÜKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
BOLUM I      
Demeğin Adı, Merkezi, Amaç ve Faaliyetleri
Derneğin Adı ve Merkezi               
MADDE 1. Derneğin Adı" HONAMLI YÖRÜKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ" dir. Merkezi Antalya'dır. Derneğin kısa adı HOY-DER' dir. Dernek , " Dernekler Kanunu" hükümlerine göre, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde şubeler açabilir.
Derneğin Genel Merkezi: Cumhuriyet Cad. Kendiroğlu İşhanı Z-6 ANTALYA
Derneğin Amacı
MADDE 2. Derneğin Amacı; Dostluk, sevgi, hoşgörü ve barış evrensel ilkeleri doğrultusunda üyeleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik so­runlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak, Honamlı Yörüğü olma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.        
Faaliyetleri
MADDE 3. Dernek 2 inci maddede belirtilen amacını gerçek­leştirmek için aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunur.  
a ) Üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, iş birliği kurmak ve Honamlı Yörüğü olma bilincinin gelişmesi için sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetler düzenler.
b) Honamlı Yörükleri ile ilgili örf, adet, gelenek ve folklorunun ortaya çıkarılması, geliştirilmesi için araştırma ve İnceleme yapar, yaptırır. Bu konuda kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile üniversiteler nezdinde girişimlerde bulunur, İş birliği yapar. Sayılan konularda yapılan araştırmaları yayınlar ve yayınlamasını sağlar.
c ) Honamlı Yörüğü olma bilincini geliştirmek, üyeler arasında haberleşmeyi gerçekleştirmek, toplumsal konularda duyarlılık sağ­lamak İçin basın - yayın organı çıkarır. Mevcut yayın organları ara­cılığı İle yayın yapar.
d ) Toplantı, konferans, panel açık oturum ve seminer gibi faaliyetler düzenler. Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
e)Dernekler Kanunu ve diğer kanunların İlgili hükümlerine uy­gunluğu sağlanmak ve gerekli izinler alınmak suretiyle, ulusal veya uluslararası yabancı dernek veya kuruluşlarla temaslarda bulunur, iş birliği yapar ve gerektiğinde üye olur, bunlarla gerekli ilişkiler ku­rarak kongre ve toplantılarına temsilci gönderir, müşterek yurt İçi toplantılar yapar, konferans, seminer gibi faaliyetler düzenler.
f) Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara onur belgesi ve plâket verir.
g ) Dernek; amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli olan menkul ve gayr -i menkul malı bağış veya satın alır, kiralar, İşletir, kiraya verir. Satar.   
h) Üyelerinin dinlenme, kültürel, ekonomik ve sosyal ihtiyaç­larını karşılamak İçin tesisler kurar, işletir, kiralar, kiraya verir.
ı) İhtiyaç duyulan semtlerde öğrenci yurdu kitaplık , pansiyon , aşevi, okuma odası açar ,işletir ,;devreder.
i) Yoksul öğrencilere karşılıksız burs verir.      
k) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere ay­ni - nakdi ve her türlü yardım yapar.  
I) Dernek amacına uygun faaliyetleri gerçekleştirmek için kara, deniz ve hava taşıtları alır.
m) Lisan, müzik ve folklor kursları açar.
n)Balolar, konserler, sanat gösterileri gibi sosyal faaliyetler düzenler.
p ) Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için gelir getirici fa­aliyetlerde bulunur, çay ocağı , kantin , otopark ve diğer sosyal tesisleri işletir.
r) Dernek, Honamlı Yörüklerinin yoğun olarak yerleşim yeri olan Isparta ili Şarkîkaraağaç ilçesine bağlı Gedikli köyünün kalkın­ması İçin her türlü yardımı ve çalışmayı yapar.        
s) Ayni -nakdi bağış alır, bu bağışları kullanır gerekirse ayni bağışları satarak nakite çevirir.
Derneğin Çalışma Biçimi
MADDE 4. Dernek amacını gerçekleştirmek ve çalışma konu­larını etkili bir şekilde yürütmek için gerekli araştırmayı yapıp, gerekli karar veya projeleri oluşturduktan sonra /ilgili mevzuat hü­kümlerine uygun bir biçimde çalışmasını düzenler. Bu faaliyetleri yapmak veya gerçekleştirmek İçin gerekirse yönetim kurulu kararı ile şubeler açabilir, bir kısım .işleri Şubeler eliyle yürütebilir. 
Derneğin Kurucuları
5. Dermeğin Kurucuları hepsi TC uyruklu olan aşağıda kimlikleri yazılı kişilerdir.
SIRA
NO ADI SOYADI    MESLEĞİ    BABA ADI     DOĞUMTARİHİ VE YERİ           ADRESİ

1 Abdil KARATAŞ Sos. Hiz. Uzm Hasan   1953 Ş.Karaağaç Çağlayan Mah Yeni Lara Cad.Kartal Apt.81/9 ANTALYA                                              
2 Ali DEMİR Vet. Sağ.Tek Abdil 1969 Ş. Karaağaç Kanal Mah 2706 No:46 / A ANTALYA
3 Mahmut YAMAN Optisyen Mustafa  1962 Ş. Karaağaç Memurevleri Mah Şahin Apt. 212 Sok: No:10/4 Antalya
4 Musa TOROS Vet.Sağ.Tek  Ahmet 1965 Ş. Karaağaç Zafer Mah Antkoop Birlik SitesiC-6/2 ANTALYA
5 Mehmet ÖTER Turizmci  Durmuş Ali 1963 Ş.Karaağaç Çolaklı Beldesi Süral Otel YoluÇolaklı/Manavgat
6 Ali İhsan YAMAN Serb. Tic Hasan 1965 Ş. Karaağaç Yeni Mah. Burak oto Galeri Yanı  No:53 SERİK
7 Kadir KOYAK Vet. Sağ. Tek Ahmet  1958 Gedikli Zafer Mah Uyum Sit. B-3 Blok Kat.6  No.17 ANTALYA
BÖLÜM II
 
DERNEK ÜYELİĞİ
Dernek Üyelik Çeşidi
MADDE 6. Dernek üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki çeşittir.
a) Asli Üye: Dernek tüzüğünde yer alan şartları taşıyan kimselerin başvurusu ve yönetim kurulunun kararıyla üyelik kazanan
ve demek organları iç-n yapılacak seçimlerde seçme seçilme hakkı olan kişidir.       .
b ) Fahri Üye: Derneğin asli üyesi olmamakla birlikte, derneğe maddi ve manevi açıdan yardımda bulunan. Derneğin yücelme­sine katkısı olan kişilere yönetim kurutu kararıyla fahri üyelik sıfatı verilenlerdir. Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına se­çilme haklan yoktur. Ancak bu üyeler İstedikleri takdirde aidat vere­bilirler.
Asli Üye Olabilme Şartları
MADDE 7.  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, Dernekler Kanunu'na göre demek üyesi olabilme' şartlarını
taşıyan, kendisini Honamlı Yörüğü hisseden ve kabul ederi kişiler, demekçe hazırlanmış " Üyelik Giriş Bildirgesi " nİ doldurup başvurmaları ve Yönetim Kurulu'nun karar vermesi halinde asli üyesi ola­bilirler.     
Üyelerin Sorumlulukları     
 MADDE 8. Her üye aşağıdaki kurallara uymakta Sorumludur.
a ) Derneğin tüzük ve amacına uygun olmayan hareketlerde bulunmamak.   
b) Derneğe karşı olan her türlü taahhüt ve borçlarını zamanında ifa etmek,
c ) Derneğe art olan ve demirbaşlarında kayıtlı her türlü araç ve gereçleri, dernek tesislerini zarar vermeyecek şekilde kullanmak.     
d)Dernek üyelerinin hak ve hukukunu İhlâl etmemek.
Üyelik Hakları       
MADDE 9. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte kal­maya zorlanamaz. Her üye İstifa hakkına sahiptir. Dernek üyeliğin­den istifa, yazılı dilekçe ite yapılır. İstifa eden üye, İstifa ettiği tarihe kadar olan üyelik aidat borçlarını derneğe ödemek zorundadır.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin (asıl üye) ge­nel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmakla yü­kümlüdür. Ancak, zorunlu nedenlerle oyunu genel kurulda kullana­mayacağı hallerde diğer bir üyeye Yönetim Kurulu'nca saptanacak esaslar çerçevesinde vekâlet vermek suretiyle kullanabilir. Şube temsilcilerinden katılmayanların yerine sırasıyla yedek üye çağrılır. Her üye Genel Kurulda en çok bir üyeyi temsil edebilir.
Üyelikten Çıkarılma        
MADDE 10. Yıllık aidatlarını yazılı uyarıya rağmen iki yıl üst üs­te ödemeyenler,  temyiz kudretini kaybedenler, üye olduğunda kanuni engel yok iken daha sonra Dernekler Kanunu'na göre üye ol­ması mümkün olmayanlar, üyelik şartlarına sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar,  Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve üye kayıt defterinden kayıtları silinir.
Üyelerden demeğin tüzüğüne, amaç ve onuruna uygun olmayan hareketlerde bulunanlar, derneği bireysel çıkarlarına alet etmek isteyenler, dernekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, Onur Kurulu'nun önerisi, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile durumlarına göre ya uyarı cezası ile cezalandır yâda üyelikten çıkarılırlar. Üyelerden bu gibi hareketleri görülenle ilgili iddialar onur kurulunca üyenin yazılı savunması alınarak tartışılır ve sonuç Yönetim Kurulu'na öneri hafinde iletilir. Üye savunmasını, savunma talep yazısının tebliğinden itibaren 15 gün içinde Onur Kurulu'na vermek zorundadır. Onur Kurulu'nun önerisi Yönetim Kurulu’nca bir ay içinde karara bağlanarak üyeye bildirilir. Dernek üyeliği süresince üç defa uyart cezası almış olan üyelerin üyelikler
Verilen cezalara ilk Genel Merkez Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir. Genel Merkez Genel Kurul toplantısında ilgili üyelerin katılmayacağı oturumlarda itiraz edilen cezalar tartışılır ve karara bağlanır. Karar Genel Merkez Genel Kuruluna katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Aidatlarını ödememe nedeniyle dernekten çıkarılanlar hariç, diğer nedenlerle çıkarılan üyeler dernek ve şubelere bir daha alınmazlar. Aidatlarını ödememekten dolayı çıkarılan üyeler ise; çıkarıldıkları tarihten itibaren iki yıl süre ile dernek ve şubelerine üye olamazlar.
Dernek şubelerine kayıtlı üyelere uyarı ve üyelikten çıkarma cezaları Şube Yönetim Kurulunun önerisi Onur Kurulunun istişare Kararı ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun nihai kararı ile verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulunca alınan karar Şube Yönetim Kuruluna bildirilir ve şubece üyeye tebligat yapılır. Buna itiraz yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
Yeniden Üye Olma
 MADDE 11. Dernekten çıkarılan üyenin başvurusu üzerine Derneğe üye kaydedilmesi, tamamen yeni bir üye kaydı gibi yapılır.
 
BÖLÜM III
     Derneğin Organları, Kuruluş ve Görevleri
   
 Derneğin Organları         .      
MADDE 12. Dernek, Genel Merkezde;
a) Genel Merkez Genel Kurulu  
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu
c) Genel Merkez Denetleme Kurulu
d) Dernek Onur Kurulu'ndan oluşur.
Gerektiğinde çeşitli komisyonlar ve çalışma grupları kurulabilir.
Şube organlarında Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'ndan meydana gelir.  
 
Genel Merkez Genel Kurulu
MADDE 13. Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en yüksek karar organıdır. Genel Merkez Genel Kurulu, Dernek Genel Merkez üyeleri ile Dernek şubelerinden gönderilen üyelerin katılımıyla toplanır.  Dernek Şubeleri’ne kayıtlı ve Genel Kurul öncesi Genel Merkez Yönetim Kurutu'nca onaylanmış üye sayılarının beşte biri oranındaki delegeler, Şubeleri temsilen Genel Merkez Genel Kuruluna katılırlar. Genel Merkez Genel Kurulu'na katılacak delegelerin seçim mazbataları Genel Kurul'un toplantı tarihinden 30 gün önce Genel Merkeze gönderilmiş olmalıdır. Bu delegeler müteakip normal genel kurula kadar delegelik sıfatını muhafaza ederler. Herhangi bir nedenle delegenin delegelik sıfatının düşmesi halinde ilgili şubece yedek delegenin İsim ve adresi genel merkeze gönderilir.
      Genel Merkez Genel Kurulunun Toplantıları
MADDE 14, Genel Merkez Genel Kurulu 2 yılda bir Şubat ayı İçinde Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun tespit ve İlân edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak, Genel Merkez Yönetimce ve Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde veya Genel Merkez genel Kurulu'na katılma hakkına sahip üye ve delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak da toplanabilir. Toplantı yeri Antalya’dır. Toplantılar Demekler, Kanunu'nda yer alan şekil ve usule uygun olarak yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, çağrıda belirtilen ve ilk toplantı gününden en az bir hatta sonrası olan bir başka günde toplantı yapılır.  Bu toplantıda çoğunluk aranmaz ancak Dernekler Kanununun toplantı yapılabilmesi için şart koştuğu en az üye sayısının toplantıya katılmış bulunması gereklidir.
 
Genel Merkez Genel Kurulu'nun Görev ye Yetkileri
MADDE 15. Genel Merkez Genel Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda gösterildiği gibidir.      
a)  Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca genel kurula sunulan ça­lışma raporu ile iki yıllık kesin hesabı ve bu konulardaki Denetim Ku­rulu raporunu İncelemek,      
b ) Genel Merkez Yönetim Kurulu' ve Denetleme Kurulunu ibra etmek,
c )Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2 yıllık tahmi­ni bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
d ) Toplantıya katlananların en az 2/3 ünün oylarını almak şartıyla Dernek tüzüğünde yapılması gerekli görülen değişiklikleri yapmak,
  e ) Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetim" Kururu ile Dernek Onur Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oy usulü İle seçmek;
         f} Dernek üyelerine verileri cezalara yapılan itirazlar hakkında tasdik veya kaldırma kararı vermek,
g ) Dernek için gerekli gayrimenkulun satın alınması, mevcut gayrimenkulların satılması konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
      h ) Toplantıya katılanların en az 2 / 3 ünün oyları ile Derneğin feshine, tasfiyesine. Tasfiye esaslarının tespitine karar vermek,
ı) Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurulca ka­rar verilmesi öngörülen başkaca işler hakkında karar vermek,
Genel Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 16. Genel Merkez Yönetim Kurulu 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden herhangi bir nedenle meydana gele­cek boşalmada, yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar boşalan yere Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazeret olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri dü­şer.
Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak Genel Başkan, Genel Başkan Vekili İle Ge­nel Sekreter ve bir Sayman ve bir Veznedar seçer.
     Genel başkan, Derneği, idari makamlar ve yargı organları İle 3 üncü şahıslara karşı temsil eder. Derneğin işlerini ve mallarını der­nek adına mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Genel Merkez Genel kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir. Yönetim Kuru­lu'nca onaylanacak sözleşme, protokol gibi evrakı İmza eder. Kurumlar, Resmi Daireler, Bankalarla olacak akçeli işlemlere dair ev­rak ve senetleri Sayman veya Veznedar ile birlikte imzalar. Başkan Vekili, Genel Başkan'ın bulunmadığı veya hastalık gibi herhangi bir nedenle görevini yapma imkânı bulunmadığı zamanlarda Genel Başkan'ın sahip olduğu bütün yetkileri kullanarak Dernek hizmetleri­ni yerine getirmekle görevli ve yetkilidir. Genel Sekreter yazışma ve diğer muamelelerin düzgün işlemesini sağlamaya çalışır; kararları yazar. Sayman, mevzuat hükümlerine göre hesap ve gerekli gelîr gider defterlerinin tutulmasını sağlar, demeğin mali konulan İle ilgili işlemleri yerine getirir. Veznedar, dernek gelirlerinin toplanması ve giderlerinin yerine getirilmesi ile görevlidir.
     Genel Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir çoğunlukla topla­nır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu İle alınır. Oylar eşit olursa ,
Genel Başkan'ın bulunduğu taraf üstün sayılır.
 Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri  
 MADDE 17. Derneğin yürütme organı olan Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda yazıldığı gibidir.
a) Genel Merkez Genel Kurutu'nda alınan kararları uygulamak,
b) Derneğin amacına uygun her türlü faaliyet ve. Çalışmaları ye­rine getirmek,  
c ) Derneğe kayıtlı bütün üyelerin onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak, almak ve bu konuda gerekli girişim ve İlişkilerde bulunmak,
d ) Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma ra­poru ve bilânço ile yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak en az 15 gün önceden üyelerin tetkikine sunmak,
e ) Genel Merkez Genel Kurutu'nun yerini, saatini ve günlerini belirleyerek, toplantıdan önce üyelere bildirmek, toplantı için gerek­li tüm formaliteleri tamamlamak,    
f) Derneğin sahip olduğu gayrimenkulları yönetmek,
 g ) Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar vermek bağışları kabul etmek,
h} Haklarında cezai İşlem kararı alınan üyelerin durumlarını Ge­nel Merkez Genel Kurulu'na sunmak ,    
ı) Dernek Şubeleri’nin açılmasını kararlaştırmak, Şube kurucu­larına yetki vermek, Şube Yönetim Kurulları’nın faaliyetlerini kontrol
etmek, hesaplarını incelemek, Şube Genel Kurulları'nca*kabul edil­miş bütçe ve diğer kararları onaylamak. (Bütçenin onaylanmasına
kadar şube gelir ve giderlerinin % 20 sine kadar olan kısminin tahsil ve sarfına Şube Yönetim Kurulları yetkilidir) , idarî işlemleri yerine getirmek,
j) Fahri üyeliğe kabul edilecekler hakkında karar vermek,
k ) Tüzüğün ve İlgili mevzuatın Genel Merkez Yönetim Kuruluna 'verdiği diğer İşleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Genel Merkez Denetleme Kurulu
MADDE 18. Genel Merkez Denetleme Kurulu Genel Merkez Ge­nel Kurulu'nca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu en geç altı ayda bir olmak üzere, Genel Merkez Yönetim Ku­rulunun çalışmalarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kuru­luna ve toplandığında Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.
Denetçiler raporlarını birlikte yazarlar, görüş ayrılığı halinde karşı görüşlü olma nedenini aynı rapor üzerinde yazılı olarak belirtir
     Dernek Onur Kurulu       
     MADDE 19- Dernek Onur Kurulu Genel Merkez Genel Kuru­lu'nca iki yıl süre İle seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşturulur.
     Onur Kurulu kendisine bir yâda birkaç konunun verilmesi İçin Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca yapılacak çağrı üzerine İlk top­lantıda aralarında bir başkan seçer. Asil üyelerden bir ya da birkaçı herhangi bir Özürle toplantıya gelemeyeceklerini bildirir yada çağrıya
uymazlarsa yerlerine sıra ite yedekler çağrılır. Bu yedekler o toplantı konusu, sorun yâda sorunlar karara bağlanıncaya kadar yapılacak
toplantılarda asil üye gibi görev yaparlar. Yapılan üç ayrı çağrıya ge­lemeyen ve özürde bildirmeyen üye çekilmiş sayılır ve yerine asale­ten şıradaki yedek geçer.  
    Onur Kurulu tam sayısı ile toplanır ve kararlan çoğunlukla alır, oylarda eşitlik olursa başkanın yanı çoğunlukta sayılır. Onur Kurulu kendisine gönderilen konulan en geç üç ay içinde İncelemek ve so­nuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulu'nun konu hakkında bir ka­rara varabilmesi İçin:      
  a ) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmuş,
  b ) Şikâyetçi ile gösterilen tanıkların gereğince dinlenmiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması gereklidir.
Onur Kurulu'nun kendisine verilen İşleri yürütmek için gerekli ördüğü her türlü giderler Genel Merkez yönetim Kurulu kararı  ile Genel Merkez kasasından karşılanır.     
Onur Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
MADDE 20. Onur Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:
a)       Genel Merkez Yönetim Kurulunca gerek bir başvurma üzerine ve gerek doğrudan doğruya kurula yansıtılan disiplin konuları hakkında karara varmak,
Genel Merkez Yönetim Kurulu kesin kanıtlara dayanmaksızın, başvuru varsa en geç 60 gün içinde Onur Kurulunun Toplantıya çağırır. Ancak, şikâyetçinin verdiği kanıtlar yeterli görülmezse, başvuru Onur Kuruluna aktarılmayabilir.
b)       Derneğe kayıtlı üyelerden bu tüzüğe aykırı hareketleri görülenlere olayın içeriği ve sonuçlarına göre yazılı uyarma yâda dernek üyeliğinden çıkarma cezalarından biri uygulanır. Bu cezaların uygulanabilmesi için kararın Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ve üyeye tebliğ edilmesi gerekir.Üyeye tebligat en geç bir ay içinde yapılır.
 
BÖLÜM IV
Dernek Şubeleri
Şube Kuruluşu
MADDE 21. Gerekli görüldüğü takdirde Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile ihtiyaç duyulan bir veya birden çok İl, İlçe veya beldede dernek şubeleri açılabilir. Dernek şubesinin açılacağı İl, Merkez olmak üzere, illerdeki Honamlı Yörükleri de bu şubeye üye olabilirler. Bu durum Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Dernek şubeleri Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile belirlenir. Dernek şubeleri Genel Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Dernek şubeleri Genel Merkez Kurulu veya Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak çalışmalarını düzenlerler.
 
Şubelerin Organları
MADDE 22.
a)       Genel Kurul
b)       Yönetim Kurulu
c)       Denetleme Kurulu’ndan oluşur.
     
Şube Genel Kurulu
Madde 23- Şube Genel Kurulları iki yılda bir Aralık ayında toplanır. Toplantıya çağrı ve kararların alınması bu tüzük ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre yapılır. Toplantıda Genel Merkezden en az bir gözlemci yer alır.
 
Şube Genel Kurullarının Görev Yetkileri
MADDE 24. Dernek Şubesi Genel Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:
a)  Dernek Şubesi Yönetim ve Denetim Kurulları'nın raporlarını müzakere ederek ibra hususunda karara varmak.
b ) Dernek Şubesinin yeni dönem bütçesini tetkik etmek, aynen veya değiştirerek onaylamak.
c ) Genel Merkez Genel Kurulu’nda Şubeyi temsil edecek asil 3 yedek delegeleri seçmek.
d ) Genel Merkez Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna gerekli örülen hususlarda tekliflerde bulunmak.
e ) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asit ve yedek yelerini gizli oy ile seçmek.
 
Şube Yönetim Kurulu
MADDE 25. Dernek Şubesi Yönetim Kurulları Genel Kurul'ca seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, içlerinden bir başkan, bir Sekreter ve bir Sayman olacak şekilde görev taksimi yaparlar. Şube Yönetim Kurulları görevlerinin yerine getirilmesinde şube Genel Kurulları ile Genel Merkez Yönetim Kurulu'na karşı sorumludurlar.
 
Şube Yönetim Kurulları'nın Görev ve Yetkileri
MADDE 26. Şube Yönetim Kurulları'nın görev ve yetkileri şunlardır;
a ) Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş ve Genel Merkez Yönetim Kurulunca onaylanmış kararları uygulamak.
b) Genelel Merkez Yönetim Kurulu'nca kendisine verilmiş, Dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli olan işleri yapmak,
c) Şube Gelirlerini toplamak, giderleri usulüne uygun olarak yapmak,
d) Şubeye gelir sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
e) Yeni Yönetim Kurulu olarak 15 gün içinde hazırlayacakları yeni döneme ait faaliyet programlarını Genel Merkez Yönetim Kuruluna onaylamak üzere göndermek,
f) Yapılan işlere, gelir gider hakkında 6 ayda bir Genel Merkez Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
g) Dernek Şubelerine kayıt olmuş üyelerin kimliklerini bir liste halinde düzenli olarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna göndermek ve Şube Genel Kurulundan 15 gün önce Genel Merkez Genel Kurulundaki delege sayısına esas olacak üye listesini Genel Merkez Yönetim Kuruluna onaylatmak,
9) Genel Merkez Yönetim Kurulunun onaylamasını temin amacıyla Genel Kurul tutanağını Genel Merkez Yönetim Kuruluna göndermek.
Şube Denetleme Kurulu
MADDE 27- Dernek Şubesi Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu'nca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu her altı ayda bir, Şube Yönetim Kuruluna bir rapor halinde bildirirler. Raporun tanziminde, Genel Merkez Denetleme Kurulu raporlarına ait hükümler Şube Denetim raporları İçinde geçerlidir. Dernek Şubesi faaliyetlerini denetlemekle Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu yetkili olup, bunlar istedikleri zaman denetim yapabilirler.
 
Şube Yönetim Kurulları'nın Değiştirilmesi
MADDE 28.- Kanun, tüzük ve yönetmeliklere, Genel Kurul kararlarına aykırı işler yapan, Derneğin amacına uymayan İşler gören, hesap vermeyen, Gene! Kurul toplantılarını zamanında yapmayan, Şube Yönetim Kurulları'nın "görevlerine Genel Merkez Yönetim Kurulunca son verilebilir.
         Bunlardan, başka, herhangi bir suretle onur kırıcı işler yaptıkları incelemeyle ortaya çıkarak bulundukları yerlerde Derneğin manevi varlığının zedelenmesine neden olanlar hakkında da aynı İşlem yapılır
         Bu şubelerde, Genel Merkez Yönetim Kurulu, yedeklerinden, bu mümkün olmazsa dışarıdan en geç üç ay sonra Genel Kurullarını yapmak şartıyla geçici bir Yönetim Kurulu kurar. Bu işlemler hakkında ancak Genel Merkez Kuruluna İtiraz olunabilir.
 
BÖLÜM V
Mali Hükümler
Derneğin Gelirleri      
MADDE 29. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a ) Dernek üyelerinin yıllık aidat tutarları; üyelerin yıllık aidatları 1998 yılı için 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) TL, 1999 yılı için 2.400.000 (ikimilyondörtyüzbln) TL dir. Sonraki yıllar için yıllık aidat tutarı Genel Merkez Genel Kurulu'nca belirlenir.
b') Dernek üyelerinden, Derneğe girişte bir defaya mahsus olmak üzere alınacak 500.000 (Beş yüz bin) TL üye kayıt ücreti tutarları. Üye kayıt ücretlerini artırmaya Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir
c) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak her türlü bağışlar
d ) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
e } Dernek yayınlarının satışından veya bunlarda yer alan reklâmlardan sağlanan bedeller,  
f} Derneğin yapacağı sergi, konser, temsil, balo, piyango, spor gösterileri ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
g) Dernek mal Varlıklarından sağlanan gelirler,
h) Diğer gelirler.
 
Derneğin Giderleri      ,
MADDE 30. Derneğin amacının gerçekleşmesi için çalışma konuları ve şekilleri uyarınca yapılan işler, alınan, malzemeler, taşınır ve taşınmaz mal bedelleri ite ihtiyaç halinde istihdam edilecek personel ücretlerinden meydana gelen her türlü giderler.
 
Gelir ve Giderler ile ilgili esaslar
MADDE 31. Dernek giderleri bütçeye uygun olarak Yönetim Kurullarınca alınacak kararlara göre yapılır. Ancak acil hallerde bir bölümden bir bölüme aktarma yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.   
        Dernek gelirleri makbuz karşılığında Dernekler kanunu hükümlerine göre toplanır. Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar dışındaki paralar en geç onbeş gün içinde milli bir bankaya Veznedar tarafından yatırılır. Diğer Yönetim Kurulu üyelerince tahsil edilmiş aidat ve her türlü gelirler en geç bir hafta içinde Veznedara teslim edilir.
       Dernek tüzüğü mali hükümleri Dernek Şubeleri için de aynen geçerlidir.
 
Gayrimenkullar
 MADDE 32. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek İçin her türlü gayrimenkul edinilebilir. Bütün bu malları Genel Merkez adına tapuya kaydettirir. Gerektiğinde ilgili Dernek Şubesine tahsis edebilir. Her hangi bir Dernek Şubesi'ni kapanması halinde tüm mallan ile parası Genel Merkeze İntikal eder. Şubeler kendi adlarına gayrimenkul edinemezler
Genel Merkez Paylan
MADDE 33. Dernek Şubeleri safi hâsılatının % 20'sini Genel Merkez payı olarak Genel Merkeze göndermek zorundadır. Dernek Şubeleri her yılsonu itibariyle Ocak ayı İçinde Genel Merkeze paylarını gönderirler. Gerekli görülen hallerde Genel Merkez Yönetim Kurulu bu payların alınması yönünde karar verme hakkı ve yetkisine sahiptir. Ancak, böyle bir uygulama için geçerli nedenlerin açıkça belirlenmesi gerekir.
 
BÖLÜM VI   
Demekçe Tutulacak Defter ve Kayıtlar
Defter ve Kayıtları
MADDE 34. Dernekçe aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu defterde yazılır.
b ) Karar Defteri: Yönetim Kurulları’nın kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararlarının alta Başkan ve üyelerce imzalanır,         
c ) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrakı tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.
d ) Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilânço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilânçolar bu deftere İşlenir.           
f)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere İşlenir.
Bu madde'de yazılı defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
 
BÖLÜM VIII
Çeşitli Hükümler 
Sorumluluk     ,
MADDE 35. Dernek işlerinde yolsuzluğu görülenler doğrudan sorumludur.
 
Derneğin Feshi        
MADDE 36. Dernek Genel Merkez Genel Kurulu, her zamanı derneğin feshine. Karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre, Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
       Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, bir hafta sonra Genel Merkez Genel Kurulu tekrar toplanır. Bu toplantıda üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.
       Dernek Şubeleri’nin feshi de aynı esaslar çerçevesinde Şube Genel Kurulu tarafından yapılabilir. Ancak, bu karar Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun onayından sonra geçerli olur.
       Derneğin feshine karar verildiği takdirde Dernek malları Türkiye Kızılay Derneğine devredilir.   
       Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.
 Tüzükte Yer Almayan Hususlar
MADDE 37. Bu tüzükte yer almayan veya açıklık olmayan hususlarda. Dernekler Kanunu ve diğer İlgili kanun hükümleri uygulanır.
Listeye Geri Dön

HOY-DER  Kategorisindeki Diğer Yazılar
Başkanın Mesajı
Tarihimiz
HOY-DER
Dernek Üyeleri
Dernek Tüzüğü
Üyelik FormuDuyurular
Sevindiklerimiz & Üzüldüklerimiz
Ulusal Haberler
Anket
Henüz anket eklenmemiş.
Kullanıcı Girişi
 Email :  
 Şifre   :
Yeni Üye | Şifremi Unuttum 
Faaliyet Takvimi (Ekim)
# Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
40       1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     

Nöbetçi Eczaneler

Antalya'da Hava
Isparta'da Hava
Honamlı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği honamli@honamliyorukleri.org.tr - WebMail